List do Ministra

Szanowny Panie Ministrze

W dniu 30 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2016.585), która wprowadziła m. in. zmiany w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Po ponad roku od wprowadzenia generalnie pozytywnie oceniamy dokonane zmiany pod jurysdykcją nowej ustawy. Oceniamy też, że w większości przypadków spełnia ona oczekiwania rolników.

Jednakże istnieją sytuacje życiowe, których ustawodawca nie przewidział a są one dolegliwe dla pewnej grupy właścicieli gospodarstw rolnych. Dotyczy to możliwości przekazania przez rolnika gospodarstwa swojemu następcy przed upływem ustawowych 10 lat karencji. Co prawda Art. 2b. 3. rzeczonej ustawy przewiduje taką ewentualność wcześniejszego przekazania nieruchomości rolnej pod nadzorem sądu, jednak jest to możliwe jedynie z przyczyn losowych. Nie wyczerpuje to okoliczności, w której przekazujący nieruchomość w trakcie trwania karencji nabył prawa emerytalne.

Rozumiemy, że takie wyjątkowe sprawy powinny odbywać się pod nadzorem sądów, dlatego proponujemy znowelizowanie ustawy z dna 30 kwietnia 2016 r. poprzez dodanie do Art.2b.3 słów „lub nabywca w trakcie trwania karencji uzyskał prawa emerytalne”.

Po dodaniu nowych słów Art.2b.3 będzie nosił brzmienie „Sąd, na wniosek nabywcy nieruchomości rolnej, wyrazi zgodę na dokonanie czynności, o których mowa w ust. 2, przed upływem okresu 10 lat od dnia przeniesienia własności tej nieruchomości, jeżeli konieczność jej dokonania wynika z przyczyn losowych, niezależnych od nabywcy, lub nabywca w trakcie trwania kadencji uzyskał prawa emerytalne”.


Przewodniczący ZZR Samoobrona
/-/ Lech Kuropatwiński