ZZR samoobrona przedstawił swoje stanowisko w kwestii obecnej sytuacji rolnictwa w Europie i skierował je do:

  • Przewodnicząca Komisji Europejskiej – Ursula von der Leyen
  • Przewodniczącego Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego – Norberta Lins
  • Komisja Europejska – Janusza Wojciechowskiego
  • Rada Europejska – Aleksander de Croo

Ukraina UE

STOP dla niekontrolowanego importu towarów rolno – spożywczych z Ukrainy i innych krajów poza unijnych niestosujących norm UE!

Europejskich rolników obowiązują koszty i regulacje, którym nie podlegają producenci rolni z Ukrainy oraz innych krajów spoza Wspólnoty. Dopuszczenie na rynek Europejski towarów rolno – spożywczych z krajów poza unijnych, bez żadnych regulacji, jest skrajną nieodpowiedzialnością Komisji Europejskiej i zagraża naszemu istnieniu. Zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu Europejczyków!

ŻĄDAMY przygotowania strategii akcesyjnej Ukrainy do Unii Europejskiej w obszarze rolnictwa z podziałem na sektory!

Rynek UE

1) ŻADAMY ustanowienia ceł i kontyngentów taryfowych w wymianie handlowej towarów rolno – spożywczych pomiędzy Unią Europejską, a innymi krajami! Towary sprowadzane na teren UE powinny spełniać normy UE. Powinny przechodzić badania na pozostałości substancji aktywnych. To co jesteśmy w stanie wyprodukować w UE podlega ochronie!

2) ŻĄDAMY nowej strategii dla rozwoju rolnictwa UE!

3) ŻĄDAMY zmiany zasad skupu interwencyjnego w UE oraz urealnienia poziomu cen których osiągnięcie umożliwia uruchomienie tego mechanizmu!

WPR

ŻĄDAMY rewizji Wspólnej Polityki Rolnej

WPR powinna być spójną polityką regionów uwzględniającą specyfikę rolnictwa na danym terenie. Protestujemy przeciwko ograniczeniu produkcji roślinnej i zwierzęcej i nakładaniu kolejnych obostrzeń środowiskowych wynikających z Europejskiego Zielonego Ładu (ekoschematy, ugorowania). ŻĄDAMY zmian w ekoschematach i warunkowości: mniej biurokracji a więcej biologizacji.

Nie dla gwałtownych  i nieprzemyślanych zmian w produkcji rolnej. Nowe systemy należy wprowadzać najpierw w ośrodkach badawczych lub w gospodarstwach wdrożeniowych, demonstracyjnych na danym terenie. Podstawą powinien być zrównoważony rozwój, w którym zawierać się będą różne systemy produkcji i certyfikacji, jak produkcja integrowana, ekologiczna oraz w przyszłości produkcja zrównoważona po zdefiniowaniu jej na poziomie Komisji Europejskiej.

WNIOSKUJEMY o większą ilość i możliwość zmian Krajowego Planu Strategicznego w ciągu roku i w cały okresie trwania perspektywy budżetowej 2023-2027. Środki europejskie i krajowe powinny być kierowane do wszystkich rolników, a punktacja powinna się opierać na rejonizacji, profilu produkcji, wieku oraz stażu pracy.

ŻĄDAMY  konkretnych terminów i dat realizacji naszych postulatów.

Z poważaniem

Marek Duszyński
Przewodniczący Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona