Blog

29 lut
0

Pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Czesława Siekierskiego

Szanowny Panie Ministrze!

Polscy rolnicy od miesięcy protestują na granicy Polsko-Ukraińskiej, prowadząc kontrolę przewożonych przez granicę towarów.

Jest to w naszej ocenie sytuacja niedopuszczalna, żeby państwo nie zapewniało dostatecznej, kontroli przewożonych towarów, przez rządowe instytucje kontrolne. Zadaniem rolników jest prowadzenie gospodarstw rolnych i produkcja żywności, a nie kontrolowanie transportów.

Kierowane przez Pana ministerstwo sprawuje nadzór nad inspekcjami posiadającymi swoje oddziały graniczne, które przeprowadzają kontrole importowanych artykułów rolno-spożywczych, tj.:

 • Inspekcję Weterynaryjną,
 • Inspekcję Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych,
 • Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Wzywamy Pana do podjęcia działań mających na celu wzmocnienie obsady w tych inspekcjach. Uważamy, że zwiększyć skuteczność kontroli można, przez zwiększenie ilości pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia kontrolne. Dzięki temu będzie można przeprowadzać więcej bardziej szczegółowych wjeżdżających do Polski towarów.

Z poważaniem
Marek Duszyński
Przewodniczący ZZR Samoobrona

Czytaj więcej
29 lut
0

Stanowisko Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona

ZZR samoobrona przedstawił swoje stanowisko w kwestii obecnej sytuacji rolnictwa w Europie i skierował je do:

 • Przewodnicząca Komisji Europejskiej – Ursula von der Leyen
 • Przewodniczącego Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego – Norberta Lins
 • Komisja Europejska – Janusza Wojciechowskiego
 • Rada Europejska – Aleksander de Croo

Ukraina UE

STOP dla niekontrolowanego importu towarów rolno – spożywczych z Ukrainy i innych krajów poza unijnych niestosujących norm UE!

Europejskich rolników obowiązują koszty i regulacje, którym nie podlegają producenci rolni z Ukrainy oraz innych krajów spoza Wspólnoty. Dopuszczenie na rynek Europejski towarów rolno – spożywczych z krajów poza unijnych, bez żadnych regulacji, jest skrajną nieodpowiedzialnością Komisji Europejskiej i zagraża naszemu istnieniu. Zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu Europejczyków!

ŻĄDAMY przygotowania strategii akcesyjnej Ukrainy do Unii Europejskiej w obszarze rolnictwa z podziałem na sektory!

Rynek UE

1) ŻADAMY ustanowienia ceł i kontyngentów taryfowych w wymianie handlowej towarów rolno – spożywczych pomiędzy Unią Europejską, a innymi krajami! Towary sprowadzane na teren UE powinny spełniać normy UE. Powinny przechodzić badania na pozostałości substancji aktywnych. To co jesteśmy w stanie wyprodukować w UE podlega ochronie!

2) ŻĄDAMY nowej strategii dla rozwoju rolnictwa UE!

3) ŻĄDAMY zmiany zasad skupu interwencyjnego w UE oraz urealnienia poziomu cen których osiągnięcie umożliwia uruchomienie tego mechanizmu!

WPR

ŻĄDAMY rewizji Wspólnej Polityki Rolnej

WPR powinna być spójną polityką regionów uwzględniającą specyfikę rolnictwa na danym terenie. Protestujemy przeciwko ograniczeniu produkcji roślinnej i zwierzęcej i nakładaniu kolejnych obostrzeń środowiskowych wynikających z Europejskiego Zielonego Ładu (ekoschematy, ugorowania). ŻĄDAMY zmian w ekoschematach i warunkowości: mniej biurokracji a więcej biologizacji.

Nie dla gwałtownych  i nieprzemyślanych zmian w produkcji rolnej. Nowe systemy należy wprowadzać najpierw w ośrodkach badawczych lub w gospodarstwach wdrożeniowych, demonstracyjnych na danym terenie. Podstawą powinien być zrównoważony rozwój, w którym zawierać się będą różne systemy produkcji i certyfikacji, jak produkcja integrowana, ekologiczna oraz w przyszłości produkcja zrównoważona po zdefiniowaniu jej na poziomie Komisji Europejskiej.

WNIOSKUJEMY o większą ilość i możliwość zmian Krajowego Planu Strategicznego w ciągu roku i w cały okresie trwania perspektywy budżetowej 2023-2027. Środki europejskie i krajowe powinny być kierowane do wszystkich rolników, a punktacja powinna się opierać na rejonizacji, profilu produkcji, wieku oraz stażu pracy.

ŻĄDAMY  konkretnych terminów i dat realizacji naszych postulatów.

Z poważaniem

Marek Duszyński
Przewodniczący Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona

Czytaj więcej
28 lut
0

Wielki protest rolników podczas marszu gwiaździstego w Warszawie 27 lutego

Ratusz szacuje, że w proteście brało udział 10 tys. osób. To jedna z najgłośniejszych demonstracji ostatnich lat. Delegację rolników w Sejmie przyjął marszałek Hołownia i szef KPRM Jan Grabiec. – Jeśli nasze postulaty nie zostaną spełnione, sparaliżujemy cały kraj, zablokujemy wszystkie przejścia graniczne – zapowiadali rolnicy.

Delegacja rolników, która spotkała się z Janem Grabcem w KPRM przedstawiła przebieg rozmów.

– Nie mamy dobrych informacji. Przedstawiliśmy konkrety, nasze postulaty, ale musieliśmy wyjść ze spotkania, ponieważ rząd nie zaproponował nic, czym moglibyśmy się państwu pochwalić.

Mówił jeden z delegatów – Szczepan Wójcik

Protestujemy dalej, 6 marca jeszcze raz przyjeżdżamy do Warszawy. Każdy z Was może lokalnie zgłosić swój protest. Rozpoczynamy przygotowania do kolejnego strajku – mówi inny lider. 

Czytaj więcej
26 lut
0

List otwarty organizacji rolniczych zrzeszonych w Copa Cogeca do Przewodniczącej UE

Aby Unia Europejska mogła skutecznie rozwiązać problem związany z historycznymi protestami rolników, musi ona przywrócić rolnictwu centralne miejsce w swojej strategii

Szanowna Pani Przewodnicząca,
Szanowny Panie Premierze,

Historycznie rolnictwo i leśnictwo z powodu swojego strategicznego znaczenia było podstawą europejskiego projektu. Nasze sektory odpowiadają za produkcję wielu towarów, które są niezbędne. Mamy kluczową rolę do odegrania w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego 450 milionom unijnych konsumentów, pozostając jednocześnie największym globalnym eksporterem produktów rolno-spożywczych. Rolnicy jako pierwsi odczuwają skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych, przyczyniając się jednocześnie do transformacji poprzez zmniejszanie poziomu emisji i przechowywanie dwutlenku węgla. Jesteśmy strażnikami obszarów wiejskich i bioróżnorodności. Na poziomie lokalnym podejmujemy działania w zakresie inicjatyw wpisujących się w inteligentne i zrównoważone rolnictwo i leśnictwo.

W ostatnich latach głos europejskich rolników i zrzeszających ich spółdzielni przybierał coraz bardziej alarmistyczny ton, ale dziś widzimy, że nie był on słyszany. Zamiast tego decydenci postrzegali nasz głos jako problematyczny, zapominając o setkach tysięcy różnych inicjatyw na rzecz zrównoważoności i umniejszając znaczenie rolnictwa i leśnictwa w projekcie europejskim. Należy natychmiast zmienić ten paradygmat! Tracimy cenny czas mierząc się z problemami, kiedy w polityce dominuje polaryzacja, a podejmowane decyzje nie opierają się na nauce i informacji zwrotnej pochodzącej od praktyków. Europejscy rolnicy i zrzeszające ich spółdzielnie są częścią rozwiązania.

Mierzymy się z bezprecedensową liczbą nakładających się na siebie wyzwań gospodarczych, środowiskowych, społecznych i innych, które zagrażają źródłom utrzymania i konkurencyjności licznych rolników. Wielu z nas czuje się zapędzonych w pułapkę rosnących kosztów produkcji i presji rynków wywieranej przez garstkę detalistów i zmów zakupowych podmiotów działających w państwach członkowskich.  Ponadto niektóre elementy unijnej polityki handlowej generują niemożliwe do udźwignięcia obciążenia dla części naszych najważniejszych produktów, co zagraża naszej zdolności do przeprowadzenia koniecznych zmian.

Skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz napięcia geopolityczne są odczuwalne w obszarach wiejskich znajduących się we wszystkich zakątkach UE i wpływają na zdolność naszego sektora do dalszego zapewniania społeczeństwom europejskim dostępnych cenowo produktów. Jak, biorąc pod uwagę te okoliczności, mamy przeprowadzić skuteczną zastępowalność pokoleń?

Te wyzwania są jeszcze trudniejsze z powodu dodatkowych wymagań i przepisów tworzonych na poziomie UE. Zielony Ład był dla rolnictwa swoistym tsunami, któremu towarzyszyły na szybko prowadzone konsultacje, narzucane odgórnie cele bez przeprowadzonej uprzednio analizy i propozycje, których wykonalność nie została zweryfikowana.

Rosnąca w ostatnich miesiącach i tygodniach liczba uzasadnionych protestów zwraca uwagę na coraz pilniejszą konieczność skupienia się UE w swoich politykach na obszarach wiejskich, rolnictwie i leśnictwie. Nasi członkowie popierają pokojowe demonstracje. Przypominania o tym nigdy dość. Nie będziemy wspierać działań, które nie są zgodne z zasadami obowiązującymi w demokratycznym społeczeństwie. 

Ale rolnicy, właściciele lasów i model spółdzielczości potrzebują stabilności, przejrzystości i przewidywalności, aby móc patrzeć w przyszłość ze spokojem. Należy promować konkurencyjny model spółdzielczości, który poprawi pozycję przetargową rolników w łańcuchu dostaw żywności, ułatwi wspólne inwestycje umożliwiające rolnikom otrzymanie większej wartości dodanej za wytwarzane produkty. Należy także wspierać zrównoważoność finansową, społeczną i środowiskową rolników.

Samowystarczalność w zakresie produkcji oraz transformacja Europy w kontynent neutralny klimatycznie to strategiczne kierunki UE. Dziś, jako członkowie Copa i Cogeca, mówimy o pilnej konieczności udzielenia odpowiedzi na obawy tysięcy protestujących rolników i stworzeniu dla naszego sektora perspektywy długoterminowej.

W perspektywie krótkoterminowej należy skupić się w pierwszej kolejności na:

 1. Wdrożeniu w trybie pilnym rozwiązań, które ułatwią rolnikom pracę i życie oraz na wprowadzeniu rozwiązań, które poprawią sytuację. Wymaga to wyeliminowania nadmiernych obciążeń administracyjnych, które nie są kompatybilne z warunkami agronomicznymi oraz rezygnacji z narzucanych odgórnie, „uniwersalnych” przepisów. Z radością przyjmiemy pakiet upraszczający, który pomoże rozwiać obawy rolników. W związku z tym wzywamy Komisję Europejską do zapewnienia odstępstw od wymagań w zakresie warunkowości  (np. Normy GAEC 1, GAEC 6 i 7), ekoschematów i warunków rolno-środowiskowo-klimatycznych powstałych na tej podstawie. Pierwszym krokiem (ale połowicznym i niewystarczającym) jest decyzja podjęta wobec GAEC 8 na rok 2024.
 2. Doprowadzeniu do tego, aby propozycja Komisji dotycząca autonomicznych środków handlowych dla Ukrainy (ATM) obejmowała także zboża, rośliny oleiste i miód, proponując dla nich także automatyczne środki ochronne, które wprowadzono dla sektora drobiu, jaj i cukru. Postulujemy także zmianę okresu referencyjnego dla tego rozwiązania i zamiast stosowania średnich wolumenów z lat 2022/2023 oparcie się na tych z lat 2021/2022. Należy także zapewnić specjalne wsparcie służbom celnym na granicach z UA.
 3. Zagwarantowaniu wzajemność norm produkcji i równych warunków dla naszego handlu. Należy wysłać mocny sygnał i uniemożliwić zawarcie umowy UE-Mercosur w obecnym kształcie.
 4. Zapewnieniu, aby europejskie gospodarstwa otrzymywały uczciwe wynagrodzenie w ramach łańcucha żywności, czemu musi towarzyszyć pilne i skuteczne wdrożenie w każdym z państw członkowskich dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych, sprawiedliwszy podział zysków między wszystkie podmioty łańcucha i zakaz prowadzenia sprzedaży poniżej kosztów.
 5. Działaniu na rzecz przełomu w sprawie roślin kat. 1 NGT, aby wysłać dobry sygnał do sektora w kwestii innowacji i praktycznych rozwiązań.
 6. Dodatkowych rozporządzeniach takich jak dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych (IED), prawo o dobudowie zasobów przyrodniczych (NRL) i rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, nad którymi wciąż prowadzone są dyskusje, które oznaczają „narzucane odgórnie cele”, podejścia, którym brakuje sensu, czasu i funduszy. Należy to poprawić i w tych obszarach, gdzie jest to potrzebne udzielić Parlamentowi odpowiedniego pełnomocnictwa. Wdrażanie w terenie tych przepisów w obecnym brzmieniu najprawdopodobniej doprowadzi do utraty konkurencyjności, wzrostu kosztów i obciążeń administracyjnych ponoszonych przez naszych członków. Tym zjawiskom będzie towarzyszyć niezrozumienie i brak akceptacji.
 7. Oczekujemy wsparcia dla pozytywnej decyzji w sprawie propozycji Komisji dotyczącej zmiany załączników do konwencji berneńskiej, aby umożliwić zarządzanie populacją wilków, co przyniesie korzyści rolnikom i społecznościom wiejskim w całej UE.

W najbliższych tygodniach i miesiącach koniecznym będzie przeprowadzenie oceny skutków Zielonego Ładu dla sektora rolnego i wyciągnięcie z niej wniosków. W kadencji 2024-2029 będziemy stać na stanowisku, że potrzeba mniej przepisów, ale lepszej jakości. Kluczowe znaczenie będzie miało przygotowanie zestawienia wpływu już przyjętych przepisów, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego czasu na konsultacje i dyskusje techniczne w przypadku nowych inicjatyw.

W tych trudnych czasach doceniamy wyciągniętą rękę i gotowość do uczestniczenia w dyskusjach, które są łatwiejsze dzięki strategicznemu dialogowi zainicjowanemu przez przewodniczącą Komisji Europejskiej, panią von der Leyen. Jesteśmy gotowi i aktywnie zaangażowani w działania, których celem jest, aby ten strategiczny dialog doprowadził do odtworzenia w sposób konstruktywny perspektyw dla rolników i spółdzielni rolniczych. Aby odpowiedzieć na wyzwania, przed którymi stoi sektor rolny oraz aby wykorzystać możliwości powstałe dzięki badaniom i innowacjom oraz nowym technologiom, a także aby pomóc rolnictwu i leśnictwu w powrocie na należne im miejsce, nowa Komisja w czasie swojej kadencji musi skupić się na 4 imperatywach:

 1. Następny unijny budżet musi odzwierciedlać liczne wyzwania, z którymi mierzą się rolnicy
 2. Polityka handlowa musi być spójna z ambicjami ustalonymi dla rynku wewnętrznego.
 3. Każdej propozycji dotyczącej rolnictwa musi towarzyszyć analiza wykonalności, musi być ona także przedyskutowana z zainteresowanymi podmiotami.
 4. Komisarz ds. rolnictwa i obszarów wiejskich powinien pełnić kluczową rolę wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej

Na kilka miesięcy przed kluczowymi wyborami jako aktorzy pierwszej wspólnotowej polityki, którzy wierzą w przyszłość Europy, z niecierpliwością czekamy na odpowiedź.  

Z wyrazami szacunku,

Christiane Lambert Lennart Nilsson

Przewodnicząca Copa Przewodniczący Cogeca

Czytaj więcej
22 lut
0

Ogólnopolski Protest Rolników – 20-21.02.2024 r.

Kolejny ogólnopolski protest polskich rolników odbył się 20 lutego 2024 r. Manifestacje, blokady i strajki odbyły się na drogach w całym kraju, co w wielu miejscach skutkowało utrudnieniami. Polscy rolnicy nie zamierzają zaprzestać walki o swoje interesy, dlatego przeprowadzili kolejny ogólnopolski protest. Aby pokazać swoje niezadowolenie i zwrócić uwagę na postulaty, znów wyjechali na ulice miast, a także autostrady. W całym kraju było ponad 200 blokad.

Czytaj więcej
20 lut
0

Pismo do Ministra Rolnictwa – Czesława Siekierskiego


Wielu konsumentów w Polsce nie chce kupować żywności, która jest wytworzona z surowców pochodzących z Ukrainy, ponieważ są one wytworzone i niższych standardach fitosanitarnych i weterynaryjnych niż na terenie Polski.

Od 2017 roku istnieje u nas bardzo dobre i sprawdzające się narzędzie do identyfikacji nie tylko kraju pochodzenia produktów, ale również pochodzenia surowców z których zostały wyprodukowane. Jest to oznaczenie PRODUKT POLSKI, którego zasady używania określa ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Producenci żywności mogą je używać w przypadku gdy, żywność wyprodukowana jest w Polsce, na bazie produktów pochodzących od polskich rolników. Nad prawidłowością jego stosowania czuwa podległa ministerstwu Inspekcja Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych.

Przez ostatnie lata ministerstwo wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa realizowało aktywnie kampanię „Kupuj Świadomie PRODUKT POLSKI”, co przyczyniło się do podniesienia rozpoznawalności tego oznaczenia do około 80%, jak wynika z badania Polska Wieś i Rolnictwo.

Niestety w ostatnim okresie nie widać działań promujących wśród konsumentów i producentów żywności tego oznaczenia, a byłoby to wskazane w łatwiejszym identyfikowaniu, czy dany produkt i surowiec użyty do jego produkcji żywności pochodzi z Polski, czy np. z Ukrainy.

Jako Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona wzywamy Pana Ministra do podjęcia natychmiastowych działań, mających na celu wznowienie kampanii promocyjnych oznaczenia PRODUKT POLSKI, które zwiększą świadomość konsumentów odnośnie kraju pochodzenia żywności i surowców użytych do jej wyprodukowania, a producentów zachęcą do jego powszechniejszego wykorzystywania tego oznaczenia.

Z poważaniem
Marek Duszyński

Czytaj więcej
16 lut
0

Informacja dla Przewodniczących Wojewódzkich dotycząca Protestu Rolników w dniu 20.02.2024 [Mapa Strajków]

Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona prosi wszystkich Przewodniczących Wojewódzkich o czynny udział w proteście rolników w dniu 20.02.2024 (tj. wtorek) od godz. 8:00. Proszę o wystawienie naszych flag oraz ubranie się w kamizelki. Odbiór kamizelek i flag ZZR Samoobrona odbywa się w biurze w Warszawie od godz. 9:00 do 16:00 w poniedziałek (19.02). Prosimy o zdanie relacji fotograficznej / wideo z miejsca, w którym Przewodniczący protestował.

Rozmowy, które 15 lutego odbyły się w Ministerstwie Rolnictwa nie przyniosły rezultatów dlatego odbędzie kontunuacja protestów. Postulaty, które zostały zaprezentowane przez Związki Rolnicze nie zostały realizowane.

Z pozdrowieniem,
Przewodniczący ZZR Samoobrona
Marek Duszyński

Poniżej Mapa Strajków w dniu 20.02.2024 roku:

Czytaj więcej
15 lut
0

Postulaty Polskich Rolników

Obecnie rolnicy na terenie Polski, ale również całej Europy borykają się z szeregiem problemów, które niekorzystnie wpływają na sytuację ekonomiczną i gospodarczą obszarów wiejskich.

Coraz bardziej odczuwalna staję się dla rolników presja wywierana przez czynniki klimatyczne . Niedobory w zasobach wód gruntowych w okresie sadzenia roślin, nadmierne temperatury  przez długi okres duża zmienność pogody w okresie wegetacyjnym (późna wiosna , wczesna jesień) oraz ekstremalne zjawiska pogodowe (np. grad )zagrażają zarówno uprawom intensywnym jak  i ekstensywnym ograniczając produkcję i dochody rolników.  Rynek  wciąż zalewają tańsze produkty rolne z zza wschodniej granicy wpływając niekorzystnie na poziom cen polskich płodów rolnych.

Sytuacje dodatkowo pogarsza europejski kryzys inflacyjny w Europie. Poziom inflacji w 2022 roku osiągnął historycznie wysoki poziom. Mimo powolnego spadku inflacji cały czas koszty produkcji znacznie przewyższają wzrost poziomu cen produktów rolnych.

W związku z zaistniałą sytuacją domagamy się

 1. Zastosowania odstępstwa  od norm GAEC 7 oraz GAEC 8  na zasadach zmiany do Planów Strategicznych WPR. Odstąpienie od konieczności stosowania w płodozmianie 3  upraw oraz ugorowania 4% powierzchni gruntów w przypadku gospodarstw  powyżej 10 ha.
 2. Wprowadzenia przejrzystych, jednoznacznych  oraz trwałych przepisów dotyczących systemów wsparcia bezpośredniego na kolejne lata, w tym przepisów prawa dotyczących szczegółowych zasad realizacji ekoschematów- tak by były one znane i nie zmieniane w roku składania wniosków obszarowych.   
 3. Jak najszybszego określenia stawek dopłat ekochematowych , oraz podjęcie wszelkich dostępnych mechanizmów prawnych by stawki te były zbliżone do przedstawianych rolnikom przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  na początku 2023 roku.
 4. Jak najszybszego  zakończenie obsługi wniosków o wypłatę płatności bezpośrednich za 2023 rok  oraz przywrócenie terminu rozpatrzenia tych spraw do końca lutego roku następującego po roku złożenia wniosków.
 5. Wyrównanie poziomu dopłat w całej Unii europejskiej, tak by w każdym kraju dopłaty do ha podstawowej produkcji finansowane z budżetu UE były takie same.
 6. Czasowego odstąpienia od kar za niespełnienie warunków związanych z niewywiązaniem się z obowiązków wynikających z zasad warunkowości oraz ewentualnych kar wynikających z niewywiązania się z całkowitych powierzchni deklarowanych ekoschematów.
 7. Pozostawienia największego Terminala Zbożowego w  rękach Polskich producentów. Nie wyrażamy zgody na wydzierżawianie portów innym Państwom w sytuacji gdzie dostęp do portów dla Polskich rolników i handlowców jest ograniczany.
 8. Wdrożenia krajowego systemu walki z niekorzystnymi skutkami wystąpienia suszy rolniczej , jak również wdrożenie klarownego i sprawiedliwego systemu wyliczania strat suszowych w rolnictwie opartego również o pracę lokalnych komisji szacujących straty. W ciąż w Polsce istnieje  wiele obszarów, dla których niemożliwa jest analiza bilansu wodnego ze względu na brak stacji pomiarowych – co stawia w znacznie gorszym położeniu rolników z tych obszarów .
 9. Kontynuowania polityki związanej z kontrolą ilości i jakości płodów rolnych przywożonych do Polski, tak by polskich i europejskich rynków nie zalewały tanie płody rolne z rynków wschodnich, zwłaszcza które zawierają substancje niebezpieczne i zakazane do stosowania w produkcji w Polsce.
 10. Wprowadzenia systemowych regulacji dotyczących dzierżaw z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, tak by grunty rolne były faktycznie przekazywane do dzierżawy rolnikom posiadającym potencjał rozwojowy gospodarstwa a cena dzierżawy nie przekraczała wysokości przeciętnego dochodu rolniczego określonego przez GUS
 11. Wprowadzenie stałego systemu dopłat dla rolników do sprzedawanych płodów rolnych w przypadku gdy  rynkowe wahania cen wpłyną na znaczne ich obniżenie w formie dopłat do sprzedanych płodów wyrównujących cenę do ustalonej minimalnej ceny sprzedaży gwarantującej opłacalność produkcji.
 12. Wdrożenia  środków  pomocowych  dla sektora hodowli zwierząt inwentarskich w celu dostosowania do zamieniających się warunków  dobrostanowych  oraz możliwość kontynuowania produkcji w sytuacjach dużych wahań rynkowych.
 13. Wsparcia lokalnych podmiotów skupujących płody rolne w inwestycjach zwiększających ich potencjał przechowalniczy oraz możliwości skupowe, tak aby nigdy więcej nie doszło do jakichkolwiek przestojów oraz ograniczeń w skupie wynikających z nieprzygotowanej infrastruktury technicznej w tym zwiększenie kwoty na centra dystrybucyjne w ramach KPO.
 14. Rewaloryzacji kwot związanych z zwrotem akcyzy za paliwo rolnicze z kwoty  1,46  zł do poziomu co najmniej 2,00 zł  oraz adekwatne do cen zakupu materiału siewnego oraz kosztów siewu zwiększenie dopłat do materiału siewnego z kwoty 65 zł/ ha obowiązującej w 2022 roku do kwoty 250 zł/ ha  zbóż.
 15. Podwyższenia limitu pomocy de minimis z 200 tyś euro do 300 tyś euro w tym pomocy de minimis w rolnictwie z 20 tyś euro do 30 tyś euro.
 16. Zwiększenia limitu pomocy na  wsparcie krajowe w postaci kredytów preferencyjnych oraz obniżenie oprocentowania kredytów na zakup gruntów oraz inwestycje w gospodarstwach rolnych.
 17. Podjęcia działań w zakresie zmian założeń „Zielonego Ładu” tak by uwzględnić w nim szereg sytuacji kryzysowych jakie dotknęły rolnictwo oraz dostosowanie wymagań środowiskowych do bieżącej ekonomicznej sytuacji rolników.
 18. Wsparcie sektora produkcji tytoniu- wystosowanie w imieniu polskich producentów tytoniu stanowczego stanowiska do Komisji Europejskiej i WHO w celu odejścia od tworzenia i wdrażania przepisów zmierzających do zakazu uprawy tytoniu w Unii Europejskiej.
 19. Ustanowienie uregulowań prawnych  wprowadzających kary za wprowadzanie do obrotu żywności / pasz pochodzących z ukraińskiego , nieprzebadanego zboża w tym zbóż technicznych oraz przeznaczenie tych środków na pomoc polskim producentom zbóż i płodów rolnych.
 20. Wprowadzenie ceł zaporowych na import produktów rolnych z Ukrainy i innych krajów spoza Unii Europejskiej.

W stosunku do każdego z opisanych postulatów posiadamy odpowiednie analizy oraz przykłady konkretnych rozwiązań systemowych,  które jesteśmy gotowi skonsultować z całym środowiskiem rolniczym w celu szybkiego i skutecznego wdrożenia wszystkich potrzebnych reform. 

Oczekujemy na wprowadzenie regularnych konsultacji z środowiskiem rolniczym tak by na bieżąco reagować na wszelkie niekorzystne zjawiska rynkowe, oraz umożliwić rolnikom czynny udział w tworzeniu regulacji prawnych.

Liczymy na pilne i priorytetowe  wdrożenie działań w celu uwzględnienia ww. postulatów.

Czytaj więcej
15 lut
0

Kolonie zimowe do Korbielowa z województwa podlaskiego

W dniach od 22. 01.-28. 01. 2024r. już po raz kolejny dzieci i młodzież i z województwa podlaskiego wybrali się na kolonie zimowe. Łącznie grupa składała się z 44 uczestników. Organizatorem był Związek Zawodowy Rolnictwa ,,Samoobrona”. Miejscem docelowym był Korbielów.

W górach na wszystkich czekało szereg atrakcji i ciekawych miejsc. Wędrówki piesze, łyżwy, wycieczka na Górę Żar do Międzybrodzia Żywieckiego i wjazd kolejką, aquapark w Leśnej, wizyta w Muzeum Browaru Żywiec. Oprócz wartości poznawczych koloniści korzystali z groty solnej, basenu, mieli możliwość rekreacji, zabawy i integracji.  Wszyscy wypoczęci wrócili do swoich rodzin.

Czytaj więcej
12 lut
0

Kolonie zimowe do Korbielowa z województwa śląskiego i łódzkiego

W dniach od 29. 01. 2024r. – 04. 02. 2024r. grupa kolonistów z województwa śląskiego i łódzkiego wybrała się na kolonie zimowe do Korbielowa. Kolonie zostały zorganizowane przez Związek Zawodowy Rolnictwa ,, Samoobrona’’. Na uczestników czekało szereg atrakcji. Zjazdy na sankach, jabłuszkach, łyżwy, kino, kręgle, Wizyta w Muzeum Browaru Żywiec. Wycieczka do Międzybrodzia Żywieckiego i przejazd kolejką linową na Górę Żar.

Ciekawą atrakcją okazała się grota solna. Dzieci chętnie z niej korzystały. Pod kierunkiem opiekunów kąpały się w basenie. Koloniści uczestniczyli w zajęciach sportowych, plastycznych, muzycznych. Prezentowali swoje talenty. Miały zadbany balans między aktywnością i odpoczynkiem. Radośni i wypoczęci wrócili do swoich rodzin.

Czytaj więcej