Statut

§ 1

Związek działa w ramach konstytucyjnego porządku prawnego, stosownie do przepisów o związkach zawodowych rolników indywidualnych, innych ustaw oraz Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka i Obywatela oraz postanowień statutu.

§ 2
Charakter, teren działania, siedziba związku

 1. Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona zwany dalej Związkiem jest powołany do ochrony godności, praw i interesów zawodowych rolników, osób związanych z obsługą i pracujących na rzecz rolnictwa.
 2. Związek jest samorządny i niezależny od organów administracji oraz innych organizacji.
 3. Terenem działania Związku jest obszar całego kraju.
 4. Siedzibą władz krajowych Związku jest Warszawa.

§ 3
Cele i formy działania

 1. Związek działa na rzecz ochrony własności, praw i interesów ekonomicznych i socjalnych swoich członków i ich rodzin, na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego wsi i rolnictwa.
 2. Związek realizuje swoje cele poprzez
  1. reprezentowanie i obronę swoich członków wobec władz państwowych, samorządowych oraz instytucji gospodarczych
  2. reprezentowanie swoich członków odnośnie spraw socjalnych i kulturalnych we wszystkich sprawach dotyczących praw i interesów ekonomicznych i socjalnych swoich członków i ich rodzin oraz rozwoju gospodarczego i społecznego wsi i rolnictwa
 3. Cele te mogą być realizowane zarówno w formach objętych strukturą organizacyjną jak i w postaci szczegółowych inicjatyw grup członków związku.

§ 4
Członkostwo

 1. Członkiem Związku może być każdy rolnik, osoba pracująca na rzecz lub w otoczeniu rolnictwa oraz sympatycy Związku.
 2. Warunkiem przyjęcia do związku jest znajomość i akceptacja statutu.
 3. Ustanie pracy w rolnictwie i na rzecz rolnictwa z powodu wieku lub stanu zdrowia nie powoduje utraty członkostwa.
 4. Członkiem Związku staje się każda osoba po złożeniu podpisanej przez siebie deklaracji i akceptacji władz związkowych.

§ 5
Prawa i obowiązki członków

 1. Członek związku ma prawo:
  1. brać czynny udział w pracach Związku
  2. zgłaszać wnioski i uwagi dotyczące pracy Związku
  3. wybierać i być wybieranym do władz Związku
 2. Członek Związku ma obowiązek:
  1. aktywnie uczestniczyć w pracach Związku
  2. przestrzegać statutu i stosować się do uchwał władz Związku
  3. wspierać materialnie Związek oraz godnie go reprezentować

§ 6
Ustanie członkostwa

Ustanie członkostwa następuje w przypadku:

 1. Złożenie na piśmie wypowiedzenia członkostwa.
 2. Utraty przez członka warunków dotyczących §4.
 3. Śmierci.
 4. Podjęcia uchwały o wykluczeniu ze Związku.

§ 7
Kary dyscyplinarne

 1. Członek, który nie wykonuje obowiązku lub postępuje w sposób nie licujący z godnością członka Związku władze Związku mogą:
  1. udzielić upomnienia
  2. udzielić nagany
  3. wykluczyć ze Związku w przypadku naruszenia w sposób rażący dyscypliny i obowiązku
 2. Od powyższych postanowień członkowi Związku przysługuje prawo odwołania się na piśmie do Komisji Rewizyjnej i Zebrania Koła.

§ 8
Struktura organizacyjna, władze Związku, oraz wybory

 1. W ramach Związku tworzy się:
  1. koła
  2. organizacje gminne
  3. organizacje powiatowe
  4. organizacje regionalne
  5. organizacje wojewódzkie
  6. organizację krajową
 2. Władze związkowe wszystkich szczebli pochodzą z wyboru:
  1. kadencja władz trwa 4 lata
  2. nie ogranicza się liczby kandydatów
  3. głosowanie jest tajne, a na wniosek większości jawne
  4. do ważności głosowania wymagany jest udział w nim co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania
  5. wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymali większość głosów
  6. odwołanie następuje w takim samym trybie jak wybór
  7. wybór delegatów na Zjazd przeprowadza się na podstawie ordynacji wyborczej, która jest zgodna ze statutem

§ 9
Uchwały i ich prawomocność

 1. Uchwały władz związkowych są prawomocne jeżeli w głosowaniu bierze udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania .
  1. głosowanie uchwał jest jawne
  2. uchwały zapadają bezwzględną większością głosów
 2. Władze związkowe wyższego szczebla mogą ingerować w sprawy organizacji niższego szczebla.

§ 10
Organizacja Związku

1. Koła związkowe:

 1. Koło Związkowe jest podstawowym ogniwem i składa się co najmniej z 5 osób
 2. działa na obszarze jednego lub kilku sołectw.
 3. władzami koła są:
  • Walne zebranie
  • Przewodniczący Koła
  • Zarząd Koła
  • Komisja Rewizyjna

1a. Organizacja gminna

 1. działa na terenie gminy
 2. władzami organizacji gminnej są:
  • Walne zebranie
  • Zarząd Gminy
  • Przewodniczący Zarządu Gminy
  • Komisja Rewizyjna

1b. Organizacja powiatowa

 1. działa na terenie powiatu
 2. władzami organizacji powiatowej są:
  • Walne zebranie
  • Zarząd Powiatowy
  • Komisja Rewizyjna
  • Przewodniczący Zarządu Powiatowego

1c. Organizacja regionalna

 1. działa na terenie regionu
 2. władzami regionalnymi są:
  • Zjazd Regionalny
  • Rada Regionalna
  • Zarząd Regionalny
  • Komisja Rewizyjna
  • Przewodniczący Zarządu Regionalnego

2. Organizacja wojewódzka

 1. trzy koła mogą tworzyć organizację wojewódzką niezależnie od podziału administracyjnego kraju
 2. władzami organizacji wojewódzkiej są:
  • Zjazd Wojewódzki
  • Rada Wojewódzka
  • Zarząd Wojewódzki
  • Prezydium
  • Komisja Rewizyjna
  • Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego
 3. Delegatów zwołuje rada wojewódzka co cztery lata
 4. Wybór delegatów przeprowadza się według ordynacji wyborczej

3. Organizacja krajowa:

 1. władzami organizacji krajowej są:
  • Krajowy Zjazd Delegatów
  • Rada Krajowa
  • Zarząd Krajowy
  • Prezydium Związku
  • Przewodniczący Związku
  • Krajowa Komisja Rewizyjna
 2. Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje Rada Krajowa co 4 lata
 3. Wybory delegatów na Krajowy Zjazd przeprowadza na podstawie ordynacji wyborczej uchwalonej przez Radę Krajową
 4. Krajowy Zjazd Delegatów może zwołać również Krajowa Komisja Rewizyjna.
 5. Do kompetencji Krajowego Zjazdu należy:
  • uchwalenie zmian w statucie (wymagana jest większość 2/3 głosów)
  • uchwalenie programu działania Związku
  • określenie stanowiska Związku we wszystkich sprawach dotyczących działania Związku o znaczeniu ogólnokrajowym
  • rozpatrywanie sprawozdań Rady Krajowej, Przewodniczącego Związku i Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium z działalności Rady Krajowej i Przewodniczącego Związku
  • podejmowanie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego Związku, Rady Krajowej, Zarządu Krajowego, Krajowej Komisji Rewizyjnej w składzie każdorazowo uchwalonym przez krajowy Zjazd Delegatów
 6. W skład Rady Krajowej wchodzą:
  • Prezydium Związku
  • Zarząd Krajowy
  • Przewodniczący wszystkich województw
  • osoby wybrane w regionach
 7. Rada Krajowa wybiera Członków Prezydium w liczbie 7 do 21 osób, w skład którego wchodzą:
  • Przewodniczący
  • Zastępcy
  • Sekretarz Generalny
  • Członkowie
 8. posiedzenie Rady Krajowej zwołuje Prezydium nie rzadziej niż raz na kwartał
 9. do kompetencji Rady Krajowej należy:
  • czuwanie nad przestrzeganiem statutu
  • realizacja uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów
  • określenie bieżących kierunków działalności Związku
 10. w przypadkach nie cierpiących zwłoki Prezydium Rady Krajowej może podjąć uchwałę w sprawie należącej do kompetencji Rady Krajowej.
 11. do kompetencji Przewodniczącego Związku należy:
  • reprezentowanie Związku
  • przewodniczenie Radzie Krajowej Związku
  • nadzorowanie pracy Biura Krajowego
  • wraz z Prezydium zarządzanie majątkiem Związku
  • składanie woli i zaciąganie zobowiązań majątkowych

4. Komisja Rewizyjna składa się z 7 osób:

 1. w składzie:
  • Przewodniczący
  • Zastępcy
  • Sekretarz
  • Członkowie
 2. do kompetencji Komisji należy kontrola realizacji postanowień statutu, gospodarka majątkiem Związku i zagadnienia członkowskie
 3. praca Komisji odbywa się w oparciu o regulamin

§ 11
Majątek i finanse Związku

Majątek Związku tworzony jest:

  1. z dobrowolnych wpłat
  2. z zapisów, darowizn, dotacji
  3. z dochodu majątku związkowego
  4. z dochodów z pomocniczej działalności gospodarczej
  5. z dochodów z imprez i publikacji
  6. ze składek członkowskich
 1. Związek nie może przyjmować korzyści majątkowych wpływających na zmianę programu jego działania.
 2. Podstawą gospodarki finansowej ogniw związkowych są ich budżety roczne.
 3. Gospodarka finansowa jest jawna dla członków Związku.

§ 12
Postanowienia końcowe

 1. Związek może być rozwiązany tylko przez Krajowy Zjazd Delegatów uchwałą podjętą większością 3/4 głosów.
 2. Uchwała określa przeznaczenie majątku Związku i określa likwidatora.