W spotkaniu, które prowadził Jan Krzysztof Ardanowski – Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich wzięli udział: Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Minister Piotr Ćwik oraz Doradca Prezydenta RP – dr Barbara Fedyszak–Radziejowska, a także m.in. Przewodniczący ZZR Samoobrona – Marek Duszyński.

Przewodniczący Rady Jan Krzysztof Ardanowski, dziękując zaproszonym gościom za tak liczne przybycie na dzisiejsze posiedzenie Rady przypomniał, że w tym roku mija 20 lat naszego członkostwa w Unii Europejskiej. I choć obecność Polski we wspólnocie europejskiej przyniosła na przestrzeni lat bardzo wiele dobrego, to paradoksalnie moment jubileuszu łączy się z czasem niezwykle trudnych doświadczeń dla środowiska rolniczego. Dlatego celem dzisiejszego posiedzenia jest wsłuchanie się w głos rolników i zebranie ich opinii po to, by to, co ważne dla tego środowiska, tak bardzo istotnego dla polskiej gospodarki – mogło zostać podsumowane przez Radę jako materiał ekspercki. 

Zaproszeni goście wskazywali, że do problemów rolników należy podchodzić holistycznie, patrząc na rolnictwo z szerokiej perspektywy. Dlatego należy podjąć refleksję, jak przebudować polską i europejską politykę rolną tak, by w następnych latach rolnictwo mogło się rozwijać. Wśród kluczowych wątków debaty podkreślano znaczenie polskiego rolnictwa, a także rolnictwa innych krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego naszego kontynentu. Jego znaczenie pokazał chociażby czas pandemii Covid–19. Akcentowano znaczenie strategiczne samowystarczalności żywnościowej Europy, której elementem jest ochrona rynku europejskiego. W tym kontekście mówiono nie tylko o dostępności produktów rolnych, ale też konieczności zapewnienia ich odpowiedniej jakości.  

W dyskusji wybrzmiał także postulat powrotu do idei Europy ojczyzn: integracja europejska nie powinna niweczyć suwerenności państw, które zarówno indywidualnie, jak i poprzez uczestnictwo we wspólnocie europejskiej – powinny wzmacniać swój potencjał gospodarczy. Członkostwo w Unii Europejskiej powinno być ważnym czynnikiem rozwojowym. W licznych wypowiedziach wyrażano natomiast opinię o sprzeczności rozmaitych działań z takim założeniem. Takie działania podważają nadzieje wiązane przez środowisko rolnicze, ale także inne grupy społeczne z uczestnictwem w strukturach zjednoczonej Europy. 

Wiele miejsca w dyskusji poświęcono roli i znaczeniu związków zawodowych w rolnictwie a także samorządu rolniczego oraz odmienności zadań obu tych kategorii organizacji. Podkreślano również znaczenie rolnictwa jako ważnej gałęzi gospodarki narodowej, która nie tylko zapewnia społeczeństwu bezpieczeństwo żywnościowe, lecz także generuje bardzo liczne miejsca pracy. Powstają one nie tylko bezpośrednio przy hodowli zwierząt czy uprawie roślin, ale także m.in. w przetwórstwie czy handlu. Podczas debaty podkreślano również m.in. postulat promowania i ochrony rodzinnych gospodarstw rolnych na forum Unii Europejskiej, wysoką i wyjątkową jakość polskiej żywności, funkcje kulturowe polskiej wsi, znaczenie spółdzielczości wiejskiej i innych form samoorganizacji, konieczność stwarzania równych szans dla polskich rolników na forum UE czy znaczenie promocji patriotyzmu konsumenckiego.Wskazywano także na doniosłość i konieczność prowadzenia dialogu społecznego, również w kontekście uświadamiania społeczeństwu istoty trwających protestów rolniczych. Często powtarzanym postulatem było również przeciwdziałanie podziałom w środowisku rolniczym a także konieczność artykułowania wspólnego głosu w kluczowych sprawach. Dlatego też dzisiejsze spotkanie spotkało się z uznaniem zaproszonych gości, ponieważ – jak podkreślali – pozwoliło wybrzmieć najważniejszym dla środowiska postulatom.