Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa to instytucja, której działalność obejmuje wiele dziedzin z sektora rolnego, m.in. gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, zadania wynikające z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, promocję polskiej żywności oraz zwiększanie eksportu produktów rolno-spożywczych, sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami
o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, transfer innowacyjnych rozwiązań i informacji do sektora rolno-spożywczego, wsparcie i monitorowanie rynków rolnych, zadania w ramach programu pomocy żywnościowej dla najuboższych osób w kraju.

KOWR gospodaruje Zasobem WRSP poprzez administrowanie zasobami majątkowymi Skarbu Państwa przeznaczonymi na cele rolne, obrót nieruchomościami i innymi składnikami majątku Skarbu Państwa oraz tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego Zasobu. Zagospodarowanie nieruchomości rolnych odbywa się głównie poprzez dzierżawę i sprzedaż.

Od 30 kwietnia 2016 r. tj. od dnia wejścia w życie Ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, której głównym zadaniem było zahamowanie silnej tendencji wzrostowej cen sprzedaży gruntów rolnych oraz przeciwdziałanie spekulacyjnemu wykupowaniu nieruchomości rolnych przez osoby, które nie zapewniały wykorzystania nabytej ziemi na cele rolnicze, priorytetem stała się dzierżawa. Należy przypuszczać, że sytuacja ta nie ulegnie zmianie, gdyż przedłużono wstrzymanie sprzedaży państwowej ziemi do 2026 roku. Zakaz sprzedaży gruntów Zasobu WRSP wprowadzony wspomnianą wyżej ustawą nie jest bezwzględny. Ograniczenia w sprzedaży państwowych gruntów nie dotyczą m.in.:  nieruchomości rolnych do 2 ha, nieruchomości nierolnych przeznaczonych m.in. pod budownictwo mieszkaniowe, centra biznesowo-logistyczne czy składy magazynowe, nieruchomości położonych w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE).

Podstawowym kierunkiem rozdysponowania nieruchomości Zasobu WRSP jest ich wykorzystanie na cele rolnicze. Nieruchomości rolne Zasobu WRSP są w pierwszej kolejności przeznaczane dla rolników indywidualnych zamierzających powiększyć gospodarstwa rodzinne lub dla osób posiadających kwalifikacje rolnicze zamierzających utworzyć gospodarstwa rodzinne.

KOWR oferuje na cele inwestycyjne nieruchomości rolne z Zasobu WRSP, bardzo atrakcyjne z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości, przeznaczone zarówno pod: inwestycje typu „greenfield”, parki technologiczne i przemysłowe, centra logistyczne, usługowe, handlowe i biznesowe, nowoczesne osiedla mieszkaniowe oraz pod budowę farm fotowoltaicznych.

Realizując projekt pn. „Więcej ziemi dla rolników” w ramach rządowego programu „Polski Ład”, KOWR udostępnił na platformie eRolnik usługę przeglądania działek Zasobu WRSP. Narzędzie to umożliwia ich identyfikację pod względem położenia, powierzchni czy też formy rozdysponowania.

 

Obecnie, według stanu na koniec czerwca 2021 roku w Zasobie WRSP jest 1 mln 357 tys. ha, w tym 1 mln 076 tys. pozostaje w dzierżawie, głównie na terenie działania oddziałów: we Wrocławiu, Szczecinie, Poznaniu, Olsztynie i Warszawie.

Średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez KOWR w I półroczu 2021 r. wyniosła 15,1 dt/ha. Została ona ustalona na podstawie zawartych w tym okresie 2,4 tys. umów dzierżawy o łącznej powierzchni  ponad 25,7 tys. ha gruntów.

Najwyższe czynsze dzierżawne uzyskano w województwie mazowieckim – 27,6 dt/ha, łódzkim – 25,1 dt/ha i małopolskim – 22,2 dt/ha, a najniższe w województwach świętokrzyskim i zachodniopomorskim odpowiednio: 6,6 dt/ha i 9,0 dt/ha.

Średnia cena sprzedaży uzyskana w I półroczu 2021 r. wyniosła 40 602 zł za 1 ha i była wyższa o 21% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Średnią cenę określono na podstawie zawartych w tym półroczu prawie 2,3 tys. umów sprzedaży i sprzedanych  ponad 2,1 tys. ha.

Najwyższe średnie ceny w I półroczu 2021 r. osiągnięto w województwach: dolnośląskim – 59,8 tys. zł/ha, wielkopolskim – 54,2 tys. zł/ha i warmińsko-mazurskim
– 53,6 tys. zł/ha, a najniższe uzyskano w woj. mazowieckim – 16,7 zł/ha i lubelskim – 17,1 zł/ha.

 

Średnie ceny sprzedaży gruntów rolnych z Zasobu WRSP w I półroczu 2021 r. w zł/ha

Źródło: Departament Gospodarowania Zasobem KOWR

KOWR współpracuje również z samorządami, udzielając im pomocy poprzez nieodpłatne przekazywanie gruntów na realizację zadań własnych.  Na uzyskanych gruntach powstają szkoły, boiska sportowe, place zabaw, tereny rekreacyjne, jak również obiekty użyteczności publicznej: hydrofonie, studnie głębinowe, przepompownie, oczyszczalnie ścieków, drogi dojazdowe, a od 2012 r. także nekropolie. Dotychczas samorządy lokalne otrzymały ponad 57 tys. ha gruntów w całym kraju.

Więcej informacji dotyczących ofert nieruchomości rolnych znajduje się na stronie internetowej KOWR:

https://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/oferty