17 października 2023 r. ZZR Samoobrona uczestniczyła jako członkowie CDG (Komisji Cywilnej Grupy Dialogu) w spotkaniu dotyczącym międzynarodowych aspektów rolnictwa w Brukseli. Misją grupy jest pomaganie Komisji i wspieranie regularnego dialogu we wszystkich sprawach związanych ze wspólną polityką rolną i jej wdrażaniem, w szczególności w sprawie środków, które Komisja ma podjąć w tym kontekście, w tym międzynarodowych aspektów rolnictwa.

Powinny one umożliwiać wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, doradzać w zakresie polityki, wydawać opinie w konkretnych sprawach na wniosek Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich („DG AGRI”) lub z własnej inicjatywy oraz monitorować rozwój polityki. Od członków grup oczekuje się także rozpowszechniania informacji uzyskanych w kontekście posiedzeń grup wśród swoich okręgów wyborczych. Obejmuje to w szczególności rozwój międzynarodowego handlu produktami rolno-spożywczymi i polityki, negocjacje i wdrażanie umów o wolnym handlu, a bardziej ogólnie kwestie związane z międzynarodowym wymiarem WPR, zarówno na poziomie dwustronnym, jak i wielostronnym.