Blog

18 lip
0

Kolonie letnie – Grzybowo – Turnus 4-12 lipiec 2023 r.

W dniach 4-12 lipca 2023 r. w miejscowości Grzybowo nad morzem odbyły się kolonie letnie. Na dzieci uczestniczące w wyjeździe czekały liczne atrakacje: przejazd bananem i skuterem po bałtyku, rejs statkiem Jantar po morzu, latarnia czy molo kołobrzeskie, park edukacji i rozrywki mandragora. To tylko część atrakcji z jakich korzystali koloniści z woj.kujawsko-pomorskiego będąc w Grzybowie na turnusie kolonijnym.

Czytaj więcej
12 lip
0

Kolonie letnie 2023 w Mikoszewie

Przedstawiamy fotorelację z wypoczynku dzieci w miejscowości Mikoszewo podczas letnich kolonii organizowanych przez ZZR Samoobrona. W turnusie uczestniczyły dzieci z województwa mazowieckiego.

Czytaj więcej
07 lip
0

Posiedzenie Komisji Rolnictwa w sprawie podatku rolnego

W dniu 6 lipca 2023 r. w sejmie odbyło się Posiedzenie Komisji Rolnictwa w sprawie podatku rolnego, w którym uczestniczył Przewdoniczący ZZR Samoobrona – Marek Duszyński.

 

Czytaj więcej
05 lip
0

Promocja mięsa wieprzowego w Minikowie

W dniu 02.07.2023 r. odbyła się impreza promująca mięso wieprzowe pt.  Kupuj świadomie – wybieraj wędliny z oznaczeniem Polski Produkt. Działanie było finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. Tym razem w Minikowie (woj. kujawsko-pomorskie).  Poniżej przedstawiamy fotorelację:

Czytaj więcej
05 lip
0

Kolonie letnie 2023 w Stegnie

Przedstawiamy fotorelację z wypoczynku dzieci w miejscowości Stegna podczas letnich kolonii organizowanych przez ZZR Samoobrona. W turnusie uczestniczyły dzieci z województw: pomorskiego oraz łódzkiego.

Czytaj więcej
04 lip
0

Konferencja Forum dla Wsi – Trzy Filary Bezpieczeństwa Polski

W dniu 28.06.2023 r. odbyła się konferencja Forum dla wsi w Toruniu, na której eksperci i politycy dyskutowali o Trzech Filarach Bezpieczeństwa. Prelegenci zgodnie podkreślali, że dbanie o bezpieczeństwo militarne, energetyczne i żywnościowe to gwarancja suwerenności naszej ojczyzny. Wydarzenie współorganizowane przez Instytut Gospodarki Rolnej odbyło się w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. w konferencji udział wieli również przedstawiciele ZZR Samoobrona.

Czytaj więcej
28 cze
0

Posiedzenie Prezydium ZZR Samoobrona

W dniu 24.06.2023 o godz.11,00 na ulicy Hożej 66/68 w Warszawie odbyło się zaplanowane Posiedzenie Prezydium ZZR Samoobrona. Podczas spotkania poruszane były bieżące sprawy związane z problemami rolników.

Czytaj więcej
28 cze
0

Prezydium Copa Cogeca w Brukseli 22-23.06.2023

W dniach 22-23.06.2023 r. odbyło się Prezydium Copa Cogeca w Brukseli, w której udział wzieła również delegacja ZZR Samoobrona. Poniżej relacja, z wyjazdu oraz zdjęcia biura związku w Brukseli.

Czytaj więcej
21 cze
0

Interwencja w sprawie suszy

W związku z pogarszającą się sytuacją w rolnictwie, obecnie występująca susza w kilku województwach naszego kraju. W tej sytuacji prosimy Pana Ministra o podjęcie stosownych działań dla poprawy sytuacji rolników objętych suszą. Całe stanowisko poniżej:

Pismo w sprawie suszy

Czytaj więcej
20 cze
0

Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do udziału w zapytaniu ofertowym, szczegóły znajdują się poniżej oraz w załącznikach.

Warszawa, 20 czerwca 2023

ZAMAWIAJĄCY:

Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona
Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 14, 00-508 Warszawa
NIP 526-278-38-62 www.samoobrona.net.pl

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Organizacja, realizacja projektu i koordynacja działań z zakresu promocji polskiej wieprzowiny oraz przetworów z mięsa wieprzowego podczas akcji promocyjnej „Wieprzowina ze znakiem Produkt Polski jest najlepsza”.

Planuje się przeprowadzenie akcji promocyjnych w następujacych miejscowościach: Minikowo (woj. kujawsko-pomorskie) – 2 lipca, Lubieszewo (woj. pomorskie) – 15 lipca, Żarnowiec (woj. pomorskie) – 23 lipca, Osjaków (woj. łódzkie) – 27 sierpnia, Częstochowa (woj. śląskie) – 3 września, Szynwałd (woj. kujawsko-pomorskie) – 9 września,

 1. PODSTAWA PRAWNA

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z:

–       ustawą z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2122, ze zm.),

–       ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j: Dz. U. z 2016 r. poz. 380, ze zm.), w szczególności art. 701 – 705,

–       rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1351), zwanym dalej „rozporządzeniem”,

–       Zasadami obsługi Funduszy promocji produktów rolno – spożywczych – zał. do Zarządzenia Nr 7/2017/W Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 1.09.2017 r.

III.   SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmuje realizację 6 akcji promocyjnych, na które składa się wskazany poniżej zespół działań. Każde z wymienionych działań musi być zrealizowane w każdej z 6 akcji promocyjnych. Działania nie powinny przekraczać niżej wskazanego budżetu :

 1. Zakup 10 koszulek – do kwoty 500,00 zł (budżet brutto dla 6 akcji)
 2. Zakup 2 bannerów reklamowych – do kwoty 2 000,00 zł (budżet brutto dla 6 akcji)
 3. Zapewnienie podczas każdej akcji promocyjnej produktów do degustacji, w ilości co najmniej 18 000 porcji na 6 akcji: wyroby wędliniarskie na grilla – kiełbasa (1 000 porcji z przynajmniej 80% zawartością mięsa), kaszanka – 1 000 porcji, mięso na grilla: karkówka – 1 000 porcji na każdą akcję promocyjną – do kwoty 132 000,00 zł (budżet brutto dla 6 akcji)
 4. Zapewnienie podczas każdej akcji promocyjnej gulaszu wieprzowego – do kwoty 60 000,00 zł (budżet brutto dla 6 akcji)
 5. Zapewnienie podczas każdej akcji promocyjnej organizacji bufetu garmażeryjnego (hot dogi, szarpana wieprzowina) – do kwoty 90 000,00 zł (budżet brutto dla 6 akcji)
 6. Zapewnienie obsługi technicznej imprezy (2 osoby na każdą imprezę – razem 12 osób na 6 imprez) – do kwoty 12 000,00 zł (budżet brutto dla 6 akcji)
 7. Zapewnienie obsługi technicznej imprezy (2 osoby na każdą imprezę – razem 12 osób na 6 imprez) – do kwoty 12 000,00 zł (budżet brutto dla 6 akcji)
 8. Przygotowanie punktu informacyjnego wraz z obsługą – do kwoty 21 000,00 zł (budżet brutto dla 6 akcji)

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 1. WARUNKI i WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE OFERENTÓW W POSTĘPOWANIU
 2. Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów prowadzących na terenie Polski działalność gospodarczą tj. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej bądź osób prawnych (weryfikacja poprzez wgląd do KRS/CEIDG).
 3. Jednocześnie zastrzegamy, że ofert nie mogą składać podmioty, których działalność gospodarcza jest zawieszona, a także te podmioty, które pozostają w upadłości bądź likwidacji.
 4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy mogą wykazać się doświadczeniem iż przed datą złożenia niniejszej oferty, przeprowadzili co najmniej 3 działania promujące produkty rolno-spożywcze o wartości nie mniejszej niż 50 tys. zł brutto. Każde wykazane działanie wymaga przedstawienia poświadczenia prawidłowego wykonania.
 5. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów.
 6. Złożona oferta musi uwzględniać wymogi wynikające ze wskazanych w pkt II aktów prawnych oraz zawierać:
 7. a) formularz ofertowy wraz z oświadczeniami (załącznik nr 1)
 8. b) projekty koszulek oraz bannerów,
 9. c) koncepcję akcji promocyjnej, w tym graficzną wizualizację miejsca akcji, z uwzględnieniem lokalizacji poszczególnych stref, w których będą odbywać się działania, wraz z proponowanym planem akcji promocyjnej.
 10. d) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.
 11. e) Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert.
 12. f) Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach z Urzędu Skarbowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert
 13. g) dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie (zgodnie z punktem 2 warunków i wymagań formalnych dotyczących oferentów w postępowaniu) (załącznik nr 2)
 14. h) Dokument potwierdzający wniesienie wadium6. Oferty należy składać obligatoryjnie w formie pisemnej w języku polskim.
 15. Oferent złoży oświadczenie o braku powiązań osobowych, kapitałowych w stosunku do Zamawiającego.
 16. Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 15.10.2023 r.
 17. Oferta i załączniki winny być podpisane zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z dokumentów rejestrowych lub udzielonego pełnomocnictwa.
 18. Cena oferty za realizację przedmiotu zamówienia powinna obejmować wszelkie koszty jakie zostaną poniesione przy realizacji zamówienia.
 19. Oferta powinna zawierać cenę całkowitą zamówienia brutto wyrażoną w polskich złotych (PLN)(w tym również wynagrodzenie oferenta).
 20. Wszelkie koszty związane z przedstawieniem oferty ponosi oferent.
 21. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
 22. Oferent musi posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia i dysponować odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia.
 23. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
 24. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
 25. Wadium do niniejszego postępowania w kwocie 20 000,00 zł należy wpłacić na konto 80 1160 2202 0000 0003 4945 5929 do dnia 29 czerwca 2023 r., liczy się data zaksięgowania na koncie Zamawiającego. Wadium wpłacone zostanie zwrócone na konto Oferenta niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania.
 26. KRYTERIA WYBORU OFERTY
 27. W ramach przedmiotowego postępowania będą brane pod uwagę tylko i wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania.
 28. Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia – 100
 29. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w oparciu o poniższe kryteria:

1)      Kryterium 1: cena brutto (Kc) – 25% (punktacja od 0 do 25 pkt.)

2)      Kryterium 2: Koncepcja 6 akcji promocyjnych (Kz) – waga 75% (punktacja od 0 do 75 pkt)

1) W kryterium „cena” punkty zostaną obliczone według wzoru:Najniższa cena brutto spośród wszystkich cen  w ofertach nie odrzuconych

Kc = ————————————————————————————— X 25 pkt

Cena brutto badanej ofertyW kryterium „cena” punkty zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w ten sposób, że jeżeli trzecia liczba po przecinku:

 • jest mniejsza niż 5, liczbę tę pomija się,
 • jest równa lub większa niż 5, drugą liczbę po przecinku zaokrągla się o jeden w górę.

2) W kryterium „Koncepcja 6 akcji promocyjnych” punkty zostaną przyznane w trakcie indywidualnej oceny oferty przez poszczególnych członków Komisji w następujących podkryteriach:

2)1.1. Rozplanowanie przestrzenne akcji promocyjnych, projekty graficzne koszulek i bannerów (0-45 pkt),

2)1.2. organizacja strefy gastronomicznej (0-30 pkt),

W podkryterium „Rozplanowanie przestrzenne akcji promocyjnych, projekty graficzne koszulek i bannerów ” – 2)1.1 Wykonawca może otrzymać od 0 do 45 pkt, które zostaną przyznane w następujący sposób:

0 pkt – rozmieszczenie poszczególnych stref akcji promocyjnej chaotyczne, strefy położone zbyt blisko siebie, uniemożliwiające przejście kolejno wszystkich stref, wyposażenie stref niewystarczające do przeprowadzenia akcji promocyjnych; koszulki oraz bannery akcji nie związane z wieprzowiną i nie promujące wieprzowiny; koszulki nie podkreślające charakteru akcji oraz nieodpowiednio oznakowane; bannery nieodpowiednio oznakowane;  niewystarczająca ilość obsługi.

45 pkt – rozmieszczenie poszczególnych stref spójne, umożliwiające przejście kolejno wszystkich stref, wyposażenie stref wystarczające do przeprowadzenia akcji promocyjnych; koszulki oraz bannery akcji związane z wieprzowiną i promujące wieprzowinę; koszulki podkreślające charakter akcji, odpowiednio oznakowane; bannery odpowiednio oznakowane; ilość obsługi odpowiednia do realizacji działań w ramach akcji promocyjnych.

Im bardziej dokładnie zostaną spełnione oczekiwania Zamawiającego, tym więcej punktów dana oferta uzyska. Gradacja punktów będzie zależała od ilości spełnionych wyżej opisanych cech akcji promocyjnych.

Do obliczeń przyjmowana będzie suma punktów przyznana ofercie przez wszystkich członków Zespołu oraz suma najwyższych ilości punktów uzyskana spośród rozpatrywanych ofert, przyznana przez każdego członka Zespołu. Liczba punktów w tym kryterium (K2)1.1. zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:Ilość punktów uzyskana przez ocenianą ofertę

K2) 1.1. = ——————————————————————————– x 45

Najwyższa ilość punktów uzyskana  spośród ofert nie odrzuconych

W podkryterium „organizacja strefy gastronomicznej” – 2)1.2. Wykonawca może otrzymać od 0 do 30 pkt w następujący sposób:

0 pkt –wieprzowina oraz produkty z mięsa wieprzowego niezgodne z rodzajami określonymi w zapytaniu ofertowym, mięso, półprodukty oraz produkty z mięsa wieprzowego niepochodzące od polskich producentów, nieposiadające oznaczenia „Produkt polski”; bufet garmażeryjny z nieestetyczną ekspozycją potraw z mięsa wieprzowego oraz nieatrakcyjnym sposobem podania.

30 pkt – wieprzowina oraz produkty z mięsa wieprzowego zgodne z rodzajami określonymi w zapytaniu ofertowym; mięso, półprodukty oraz produkty z mięsa wieprzowego, pochodzące od polskich producentów, posiadające oznaczenia „Produkt polski”; bufet garmażeryjny z atrakcyjną ekspozycją potraw z mięsa wieprzowego oraz atrakcyjnym sposobem podania.

Im bardziej dokładnie zostaną spełnione ww. oczekiwania Zamawiającego tym więcej punktów oferta uzyska.

Do obliczeń przyjmowana będzie suma punktów przyznana ofercie przez wszystkich członków Zespołu oraz suma najwyższych ilości punktów uzyskana spośród rozpatrywanych ofert, przyznana przez każdego członka Zespołu. Liczba punktów w tym kryterium (K2)1.2.) zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Ilość punktów uzyskana przez ocenianą ofertę

K2)1.2. = ———————————————————————————— x 30

Najwyższa ilość punktów uzyskana  spośród rozpatrywanych ofert nie odrzuconych

Ocena oferty w kryterium Koncepcja wizerunkowa wystąpienia w tym projekty graficzne (Kz) zostanie obliczona wg wzoru:

Kz = K2) 1.1.+K2) 1.2.

 1. Ogólna ocena danej oferty zostanie obliczona wg następującego wzoru: W = Kc+Kz

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADNIA OFERT
 2. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 11/19 lok. 14, lub przesłać pocztą na adres Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 14 00-508 Warszawa w terminie do dnia 29 czerwca 2023 r. do godz. 14.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
 3. Ofertę należy złożyć/przesłać w zamkniętej/zabezpieczonej kopercie z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy oraz oznaczeniem: „Oferta na Organizację, realizację projektu i koordynację działań z zakresu promocji polskiej wieprzowiny oraz przetworów z mięsa wieprzowego podczas akcji promocyjnej – Wieprzowina ze znakiem Produkt Polski jest najlepsza”.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
 5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie Zamawiającego oraz wysłana do Oferentów drogą elektroniczną.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyn.
 2. Oferenci nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi bądź niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku z niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i ewentualnych szkód, w szczególności w przypadku unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie lub wyboru innego Wykonawcy.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia.
 4. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynie w formie pisemnej do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 5. Jeżeli zaoferowana cena będzie wydawała się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budziła wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu będzie spoczywać na Wykonawcy.
 6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest;

Marek Duszyński, tel.: 22 629 32 90, e-mail: zwiazek@samoobrona.net.pl

Czytaj więcej